НПК «Фрея-Агро», ООО «Фрея Трейд», ЧП «Агро Ферта»

freya

Гумінові препарати та органо-мінеральні добрива у сучасних системах удобрення та відтворення родючості ґрунтів

Серед найбільш поширених видів антропогенної деградації ґрунтів України дегуміфікація посідає домінуюче місце, оскільки зменшення вмісту гумусу в ґрунті призводить до зниження протиерозійної стійкості, падіння потенційної та ефективної родючості, погіршення агрофізичних, агрохімічних та біологічних характеристик, загрожує втратою продовольчих та екологічних функцій ґрунтів.

Гумус - найважливіша складова частина ґрунту. Від його вмісту, запасів та якісного складу залежать усі цінні властивості та продуктивність землі, ефективність агрозаходів з підвищення врожаю та якості продукції. Для покращення гумусового стану ґрунтів сучасні біотехнологічні розробки забезпечують отримання гумінових препаратів із торфу, бурого вугілля, сапропелю та різних органічних відходів, із торфу найкращої якості. Сучасний завод ТОВ «Фрея-Агро» з виробництва гумінових препаратів із торфу та органо-мінеральних добрив (ОМД) на їх основі запрацював на Черкащині.

На сьогодні підприємство виробляє декілька видів продукції:

• гранульовані та рідкі органо-мінеральні добрива для основного ґрунтового внесення, більш високоефективні аналоги мінеральних добрив;

• рідкі мікродобрива «Фрея-Аква» для передпосівної обробки насіння та про ведення позакореневих підживлень рослин;

• гуміновий ґрунтовий меліорант «Фрея» для проведення заходів щодо поліпшення ґрунтів з несприятливими хімічними і фізичними властивостями;

• високоефективне азотне рідке добриво «КАС-Актив» підвищеної активності за рахунок введення гумінових комплексів і мікроелементів.

Попередньо дію добрив «Фрея» вивчали на різних культурах та у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, а також в інших країнах (у Польщі, Угорщині, Кореї). Усі отримані результати свідчать про високу ефективність гумінових препаратів та добрив, виготовлених на Черкащині.

Відомо, що припосівне внесення мінеральних добрив забезпечує найбільшу ефективність, проте за використання традиційних видів добрив їх дози внесення обмежені та існує загроза негативного впливу на енергію проростання та схожість насіння. При використанні ОМД «Фрея» цієї загрози не виникає.

В існуючих системах землеробства практично ігнорується біологічна складова родючості ґрунтів. Заходи, спрямовані на відновлення ґрунтової родючості та підвищення ефективності агроекосистем, мають бути пов’язані насамперед з діяльністю мікроорганізмів. Коріння рослин перебуває в оточенні ґрунтових мікроорганізмів, які є трофічними посередниками між ґрунтом та рослиною. Підтримка у кореневій зоні рівня мікробної активності забезпечує надходження та засвоєння рослинами елементів живлення, підвищує стійкість, власне, рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища. Саме тому передпосівна обробка насіння та посадкового матеріалу рідким мікродобривом «Фрея-Аква» повинно бути обов’язковим елементом сучасних агротехнологій. Цей захід покращує енергію проростання та схожості насіння, стимулює ріст кореневої системи та надземної маси, посилює активність азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій.

Позакореневе підживлення - важливий елемент сучасних агротехнологій, який дозволяє досягти інтеграції системи живлення та захисту рослин, особливо за використання гумінових препаратів та ОМД «Фрея». До складу препаратів «Фрея» входить унікальний «енергетик» - антистресовий фунгіцидний комплекс (АФК), що містить елементи антиоксидантної системи захисту рослин (три- пептиди сірковмісні), поліаміносахариди, УФ-протекторний комплекс та активні амінокислоти (метіонін, гліцин тощо). Це сприяє посиленню процесу фотосинтезу, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів (високих та низьких температур, хвороб, насіннєвих інфекцій та ін.)

На особливу увагу заслуговує використання гумінових препаратів для рекультивації земель і стабілізації показників рН ґрунтів (альтернатива гіпсуванню та вапнуванню). При внесенні гумінового меліоранту «Фрея» підвищується водо-утримуюча здатність ґрунтів, активізується мікрофлора ґрунту, покращується фосфорне живлення рослин, а при обробці пожнивних решток посилюються процеси їх гуміфікації.

Завдяки гуматам важкі метали, радіонукліди та залишки пестицидів переводяться у важкорозчинні, недоступні для рослин форми. Тому гумінові препарати та ОМД на їх основі від ТОВ «Фрея- Агро» незамінні для вирощування екологічно чистої та фізіологічно повноцінної продукції.

Перечень статей

Макро- и микроэлементы в органоминеральных удобрениях: как выбрать…

Микроэлементы являются неотъемлемой частью питания растений, без них невозможно развитие растений и формирование урожая. Микроэлементы нужны для жизнедеятельности растений, их нельзя заменить никакими другими веществами. Количество микроэлементов, необходимых для организма растений, относительно невелико по сравнению с количеством необходимых для них макроэлементов (азота, фосфора и калия). Но даже небольшой дефицит этих веществ может вызвать болезни (хлороз), невозможность усвоения основных микроэлементов питания и даже гибель растений.

Влияние и значение элементов на жизнедеятельность растений

Упрямый факт о том, что элементы значительно влияют на развитие растений и урожайность сельхозкультур неоспорим. Осталось лишь «разобраться» с ними в отдельности.

В продолжении к статье «Макро- и микроэлементы в органоминеральных удобрениях: как выбрать…» предлагаем ознакомиться как тот или иной элемент участвует в жизнедеятельности растений. Каким образом, и какие признаки дефицита или передозировки элементов влияют на развитие сельхозкультур.

Хотим предостеречь (как предостерегает врач больного о том, что самолечение опасно для здоровья) – не занимайтесь дозировкой самостоятельно!

Нашими научными специалистами разработаны специальные программы для различных растений. Если же Вы не нашли в списке той культуры, которую выращиваете – мы обязательно Вам поможем составить правильную комбинацию, которая позволит максимально эффективно подкормить растения для достижения высокого и экологически чистого урожая.

Гумінові препарати та органо-мінеральні добрива у сучасних системах удобрення та відтворення родючості ґрунтів

Серед найбільш поширених видів антропогенної деградації ґрунтів України дегуміфікація посідає домінуюче місце, оскільки зменшення вмісту гумусу в ґрунті призводить до зниження протиерозійної стійкості, падіння потенційної та ефективної родючості, погіршення агрофізичних, агрохімічних та біологічних характеристик, загрожує втратою продовольчих та екологічних функцій ґрунтів.

«ФРЕЯ-АКВА» – система захисту врожаю у складних кліматичних та екобіологічних умовах

Унікальна розробка вітчизняним виробником антистресового фунгіцидного комплексу («енергетика») дала змогу створити ефективне добриво для вирішення актуальних проблем сучасного сільського господарства.